[==]  [++]  [??]  [^^]  [<<]  [>>]  [<=]  [XX]  


Healing in GoaHealing++

[==]  [++]  [??]  [^^]  [<<]  [>>]  [<=]  [XX]